Corporate Social Responsibility

McGregor Fashion Group onderschrijft het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen en de in verband daarmee op haar rustende verantwoordelijkheid. Daarbij houden wij rekening met de belangen van onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders, alsook met de belangen van onze leveranciers, handelspartners en de samenleving in het algemeen.

Wij onderschrijven de grondbeginselen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het kader daarvan hanteren wij de volgende grondbeginselen:

 • Aansprakelijkheid: wij zijn verantwoordelijk en mogen worden aangesproken op onze impact op de samenleving, de economie en het milieu
 • Transparantie: wij zijn transparant in onze beslissingen en in onze activiteiten die deze impact hebben op de samenleving, de economie en het milieu
 • Moreel gedrag: wij hanteren te allen tijde moreel verantwoord gedrag en eisen dat ook van partijen waarmee wij samenwerken
 • Respect voor het belang van alle betrokkenen: wij respecteren en hebben oog voor het belang van alle betrokkenen en belanghebbenden
 • Respect voor rechtsregels: wij onderschrijven dat respect voor rechtsregels een vanzelfsprekendheid is
 • Respect voor internationale gedragsnormen: wij respecteren internationale gedragsregels en -normen
 • Respect voor mensenrechten: wij respecteren de mensenrechten en erkennen zowel het belang daarvan als de universaliteit

Wij hechten aan het in kaart brengen van onze cruciale MVO-onderwerpen, het vervolgens stellen van duidelijke doelstellingen, het ontwikkelen en toepassen van maatschappelijk verantwoorde programma’s en management systemen, en het aanwenden van voldoende capaciteit en middelen om bovengenoemde MVO grondbeginselen in de praktijk te brengen. Management en medewerkers leveren hieraan hun bijdrage.

Wij zullen jaarlijks onze grondbeginselen, ons MVO beleid en onze performance opnieuw bezien, om zeker te stellen dat onze beloften in lijn zijn met onze kijk op de toekomst.

Bangladesh akkoord

McGregor heeft het zogeheten Bangladesh akkoord ondertekend: The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. McGregor onderschrijft het standpunt dat duurzame verandering verlangt dat alle betrokken partijen – overheid, bedrijven, vakbonden en NGO’s – een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en dat de hele sector hierbij betrokken zou moeten zijn. Om ons MVO beleid te borgen – ook op langere termijn – is het onderwerp binnen McGregor Fashion Group belegd bij een dedicated team dat zich doorlopend buigt over actuele ontwikkelingen en vraagstukken en hoe hiermee op verantwoordelijke wijze om te gaan.

Over deelnemers van BSCI

Zakelijke ondernemingen die de BSCI Code of Conduct onderschrijven zijn toegewijd aan de waarden en beginselen zoals daarin beschreven, en nemen hun verantwoordelijkheid om – binnen de eigen invloedsfeer – de mensenrechten te respecteren.

ZZij streven een constructieve en open dialoog na tussen zaken partners en stakeholders, om zo de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken. Zij beschouwen het bouwen aan volwassen, industriële relaties tussen de werknemers en het management als cruciaal voor duurzaam zakendoen.

BSCI deelnemers onderwerpen zich aan de BSCI Commitment Formula en aan de Terms of Implementation for Participants, die onderdeel uitmaken van de BSCI Code of Conduct.

Om deelnemer te zijn van BSCI, moeten bedrijven en organisaties eerst lid worden van de Foreign Trade Association (FTA).

Lidmaatschap BSCI

McGregor Fashon Group is lid van de Foreign Trade Association (‘FTA’) en heeft zich in verband daarmee gecommitteerd aan de eisen van BSCI (‘Business Social Compliance Initiative’). Dit lidmaatschap vertegenwoordigt een belangrijke peiler van ons MVO-beleid en getuigt van het besef dat wij niet alleen medeverantwoordelijk zijn voor, doch ook kunnen bijdragen aan eerlijke werkomstandigheden in onze toeleveringsketen.

BSCI past onze organisatie goed en doet recht aan onze inspanningen op het gebied van MVO; BSCI is vertegenwoordigd in alle landen waar wij produceren.

Het Business Social Compliance Initiative zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De Code of Conduct is gebaseerd op de volgende internationaal aanvaarde richtlijnen:

 • Conventies van de International Labor Organization (ILO)
 • VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties
 • VN-Verklaring van de Rechten van het Kind
 • Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)
 • VN-Global Compact
 • OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

Zie ook: www.bsci-intl.org

b>

FIRA

McGregor Fashion Group is geregistreerd op het FIRA platform (uwww.fira.nl).

FIRA: afkorting van Firmus Agnitio, Latijn voor Gedegen Kennis. Het FIRA Platform is een digitaal platform waar bedrijven hun MVO prestaties zichtbaar maken. FIRA toetst deze informatie, betrouwbaarheid is verzekerd en zo bevordert het platform transparantie.

Duurzaamheid & Mileu

Mobiliteit

Wagenpark McGregor

McGregor Fashion Group moedigt haar medewerkers actief aan in het kiezen van lease-auto’s met zo min mogelijk schadelijke uitstoot, waarbij de lagere bijtelling vanzelfsprekend ook een rol speelt. In de afgelopen 3 jaar is de samenstelling van het wagenpark duidelijk veranderd: op dit moment is ca. 82% van het totale aantal auto’s voorzien van een milieuvriendelijk A- of B-label.

Reizen

Door de medewerkers van McGregor Fashion Group wordt zakelijk veel gereisd. In 2011 is het beleid t.a.v. reizen aangescherpt met de bedoeling het aantal vliegbewegingen terug te brengen. Door werkzaamheden en reisbestemmingen efficient te bundelen, door teleconferencing te faciliteren met visuele/digitale middelen en gebruik making van FTP servers, is een serieuze afname van het aantal vluchten van meer dan 30% gerealiseerd in de periode van 2011 t/m 2014

Huisvesting

Energie

McGregor Fashion Group voorziet in 2015 haar hoofdkantoren van energiebesparende installaties, waarmee het gasverbruik met ca. 30% wordt teruggebracht.

Bij de bouw van het nieuwe Centraal Distributiecentrum in Waalwijk van McGregor Fashion Group in 2013, is een WKO installatie aangelegd. Het DC wordt verwarmd en gekoeld door deze warmte-/ koudeinstallatie (WKO-installatie) waarbij diep in de grond water wordt opgepompt van twaalf graden. Die temperatuur wordt ’s winters gebruikt als startwarmte en ‘s zomers als koeling. De kantoren zijn op het noorden gelegen, zodat in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Er zijn in alle kantoren en in de gangpaden bij de mezzanines in het DC bewegingsmelders voor het licht aangebracht, die in de kantoren ook geschakeld zijn met de verwarming. Als de sensoren beweging signaleren, gaan het licht en de verwarming in de kantoren aan.

Logistiek en distributie

De belangrijkste logistieke dienstverlener van McGregor Fashion Group is DHL Exel Supply Chain. DHL is ISO 14001 gecertificeerd. Deze ISO norm waarborgt een milieubewust beleid bij deze voor ons belangrijke toeleverancier. ISO 14001 is een milieumanagementsysteem voorkeur, dat zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

1) het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s

2) streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie

Zie ook hiervoor Huisvesting, energie

Product

Fabrieken

Zie hiervoor BSCI: in het kader van het lidmaatschap van BSCI worden de fabrieken waar McGregor Fashion Group produceert, periodiek geaudit door onafhankelijke instanties. Werkomstandigheden, veiligheid, de vrijheid en rechten van de werknemers, gezondheid, milieu en honorering zijn de onderwerpen waarop getoetst wordt. De resultaten van de audits worden door McGregor Fashion Group met haar fabrikanten gevalueerd en waar nodig opgevolgd, besproken en gebruikt ter verdere bevordering van eerlijke arbeidsomstandigheden in haar toeleveringsketen.

Organic

McGregor Fashion Group produceert delen van de collecties met verantwoord verbouwd katoen. Daarbij is gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen in plaats van chemische pesticiden. Het productieproces omvat vele duurzame elementen waaronder het bleken van katoen op ecologische basis en het gebruik van biologisch geprinte hangtags op gerecycleerd papier. Bovendien wordt de kleding verpakt in biologisch afbreekbare polybags. Het uiteindelijke doel van McGregor is om op termijn alle collecties ecologisch verantwoord te produceren.

Controle of giftige stoffen

Kort na de oprichting van McGregor Fashion Group in 1993, stelde McGregor Fashion Group eigen Codes of Conduct op die door fabrikanten werden en worden ondertekend. Hierin staan o.a. eisen en Europese normen beschreven op het gebied van azo verfstoffen, PCB’s, Cadmium en andere schadelijke stoffen. Leveranciers dienen te verklaren dat de producten voldoen aan de voorgeschreven specificaties.

De producten worden regelmatig in onze opdracht door onafhankelijke testbureaus getest op eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Gasvrij verklaringen

Op het gebied van transport stelt McGregor Fashion Group aan alle verladers als eis dat zij borg staan voor gasvrij (vrij van giftige stoffen) vervoer van onze producten. In het distributiecentrum van McGregor wordt een container niet gelost indien de gasvrij verklaring ontbreekt. Wij eisen dat alle zendingen die per container Europa binnen komen voldoen aan de regelgeving. Dat betekent in de praktijk dat alle containers met onze producten vergezeld moeten gaan van een gasvrij verklaring.

Overig

Dierenwelzijn

‘’McGregor Fashion Group verwerpt alle vormen van dierenleed en eist van haar leveranciers dat zij zich houden aan internationaal geldende regels omtrent dierenwelzijn. Vanaf de wintercollecties 2014 gebruikt McGregor uitsluitend nog namaak bont in haar collecties.

Drukwerk

McGregor Fashion Group verzorgt zoveel mogelijk van haar drukwerk op FSC gecertificeerd papier. Zie ook www.fsc.nl

Toners, cartridges, papier, restafval

Lege toners en cartridges van printers en copiers worden op verantwoorde wijze afgevoerd. Papier en karton worden gescheiden ingezameld; alle restafval wordt ingezameld door Beelen en voor 100% gerecycled en omgezet in nieuwe grondstoffen.

McGregor Fashion Group als werkgever

Goed werkgeverschap

McGregor Fashion Group stimuleert persoonlijke groei van de medewerkers door continue gerichte opleidingstrajecten, zowel in groepen als desgewenst individueel. Binnen het bedrijf bieden wij de mogelijkheid om van functie te wisselen, om zo kennis en ervaring zo effectief mogelijk in te zetten en de medewerkers ruimte voor verdere ontwikkeling te bieden.

McGregor Fashion Group is een erkend leerbedrijf (ECABO, Savantis, KC Handel) en biedt in dat kader gecertificeerde opleidingen voor haar medewerkers.

Gezonde medewerkers

De gezondheid van onze medewerkers is belangrijk en daarom is er een programma om medewerkers actief te begeleiden bij het volgen, bevorderen en behouden van hun gezondheid. Een persoonlijk life-style advies maakt hiervan deel uit.

 • We bieden alle medewerkers van boven de 40 een periodieke gezondheidstest aan. Gebruik hiervan is vrijwillig; medische informatie is uiteraard vertrouwelijk en uitsluitend bekend bij de arts en medewerker.
 • Lidmaatschap van daartoe geselecteerde fitness centra wordt gestimuleerd door middel van een 50% bijdrage door de werkgever.
 • Alle medewerkers kunnen gebruik maken van vrij openbaar vervoer voor het woon/werverkeer.
 • Voor jonge moeders zijn aangepaste werkweken c.q. werktijden mogelijk.
 • In voorkomende gevallen biedt McGregor medewerkers hulp op het gebied van geestelijke gezondheidszorg

Goede doelen

Schenkingen en donaties

 • McGregor Fashion Group schenkt meerdere malen per jaar kleding aan derdewereldlanden via daarin gespecialiseerde organisaties, o.a. Heart for Gambia
  Zie ook www.hartvoorgambia.nl
 • McGregor Fashion Group is donateur van de Stichting Watoto en betaalt 2 leraren, naast periodieke donaties. De Watoto Stichting is een non-profitorganisatie die zich bekommert om weeskinderen in Afrika.
  Zie ook www.watoto.com
 • McGregor Fashion Group is donateur van de Marni Foundation, die voorziet in de opleiding van 300 leerlingen van de Marni School (basisschool) in Bodhgaya, provincie Bihar in India.
  Zie ook www.marnifoundation.com
 • McGregor Fashion Group heeft Villa OKI geadopteerd en schenkt jaarlijks een volledige garderobe uit de nieuwste McGregor collectie aan bewoners en begeleiders. Villa OKI is een particulier wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • McGregor Fashion Group heeft in 2011 een Cruijff Court geadopteerd in De Bilt.
  Zie ook www.cruyff-foundation.org
 • McGregor Fashion Group steunt Linda.foundation met een donatie voor het geven van cheques rond de feestdagen in december, aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.
  Zie ook www.lindafoundation.nl